Privacybeleid

Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking krachtens artikel 4 (7) GDPR

Functionaris voor gegevensbescherming:

Jakob Zich
Faber E-TEC GmbH
Bachstraat 21
32257 Bünde

e-mail: datenschutz@faber-etec.de

Meer contractgegevens:

Telefoon. +49 (0) 5223 . 65708 30
Telefax. +49 (0) 5223 . 4926 171
E-mail: info@faber-etec.de

Beveiliging en bescherming van uw persoonlijke gegevens

Wij beschouwen het als onze primaire taak om de vertrouwelijkheid van de door u verstrekte persoonlijke gegevens te waarborgen en deze te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Daarom gaan we uiterst zorgvuldig te werk en passen we de nieuwste beveiligingsnormen toe om een maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

 

Als privaatrechtelijk bedrijf zijn wij onderworpen aan de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de bepalingen van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (BDSG). We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat zowel wij als onze externe dienstverleners voldoen aan de voorschriften voor gegevensbescherming.

 


Definities

De wetgever vereist dat persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op een voor de betrokkene begrijpelijke manier worden verwerkt ("rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantie"). Om dit te garanderen, informeren wij u over de afzonderlijke wettelijke definities die ook in dit privacybeleid worden gebruikt:

 

 1. Persoonlijke gegevens

Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

 

 1. Verwerking

"Verwerking": elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

 

 1. Beperking van verwerking

"Beperking van verwerking" is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

 1. Profilering

"Profilering": elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van persoonsgegevens voor de beoordeling van bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon, in het bijzonder voor de analyse of voorspelling van aspecten die verband houden met de prestaties van die natuurlijke persoon op het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen.

 

 1. Pseudonimisering

"Pseudonimisering": de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

 1. Bestandssysteem

"Bestandssysteem": een gestructureerde verzameling van persoonsgegevens die volgens specifieke criteria toegankelijk is, ongeacht of deze verzameling centraal, decentraal of op basis van functionele of geografische aspecten is georganiseerd.

 

 1. Verantwoordelijke

"voor de verwerking verantwoordelijke": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden vastgesteld in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald in de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

 

 1. Processor

"Verwerker": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 1. Ontvanger

"ontvanger": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties moet in overeenstemming zijn met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking.

 

 1. Derde

"Derde": een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder rechtstreeks gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 

 1. Toestemming

Toestemming" van de betrokkene is elke vrije, specifieke, op informatie berustende en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een duidelijke, bevestigende handeling aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

 

 
Rechtmatigheid van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een wettelijke basis is voor de verwerking. De rechtsgrondslag voor de verwerking kan in overeenstemming zijn met artikel 6 (1)
lit. a - f GDPR in het bijzonder:

 

 1. De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst stappen te ondernemen;
 3. de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen;
 4. de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen;
 5. de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 6. de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer de betrokkene een kind is.


Informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens

(1) Hieronder geven we informatie over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

 

(2) Als u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam en telefoonnummer indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat opslag niet langer vereist is, of de verwerking is beperkt als er wettelijke bewaarplichten zijn.

 


Verzamelen van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier van informatie voorziet, verzamelen we alleen de persoonsgegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u weer te geven en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen (rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR):

 

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de vraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

 


Gebruik van cookies

(1) Naast de bovengenoemde gegevens worden er cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf en toegewezen aan de browser die u gebruikt en waardoor bepaalde informatie stroomt naar de locatie die de cookie instelt. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om de website over het algemeen gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

 

(2) Deze website gebruikt de volgende soorten cookies, waarvan de reikwijdte en functie hieronder worden uitgelegd:

 • Cookies van voorbijgaande aard (zie a.)
 • Persistente cookies (zie b.)
 1. Voorbijgaande cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Hiertoe behoren met name sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gezamenlijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser afsluit.
 2. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. U kunt cookies op elk gewenst moment verwijderen via de beveiligingsinstellingen van uw browser.
 3. U kunt uw browserinstellingen configureren volgens uw wensen en
  B. weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Zogenaamde 'third-party cookies' zijn cookies die worden ingesteld door een derde partij en dus niet door de website die u op dat moment bezoekt. We willen u erop wijzen dat u door het uitschakelen van cookies mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.
 4. We gebruiken cookies om je te identificeren voor volgende bezoeken als je een account bij ons hebt. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen.

 


Andere functies en aanbiedingen op onze website

(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden we verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Om dit te kunnen doen, moet u over het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarvoor de bovengenoemde beginselen voor gegevensverwerking gelden.

(2) In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden als wij samen met partners deelname aan promoties, wedstrijden, contractafsluitingen of soortgelijke diensten aanbieden. Meer gedetailleerde informatie hierover ontvangt u bij het verstrekken van uw persoonlijke gegevens of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Als onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

Kinderen

Onze diensten zijn over het algemeen gericht op volwassenen. Personen jonger dan 18 jaar mogen geen persoonlijke gegevens aan ons doorgeven zonder toestemming van hun ouders of wettelijke voogden.

Rechten van de betrokkene

(1) Intrekking van toestemming

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voordat deze werd ingetrokken.

 

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw recht op annulering uit te oefenen.

 

(2) Recht op bevestiging

      U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke een bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. U kunt te allen tijde om bevestiging vragen via de bovenstaande contactgegevens.

 

(3) Recht op informatie

      Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt, kunt u te allen tijde informatie over deze persoonlijke gegevens en de volgende informatie opvragen:

 

 1. de doeleinden van de verwerking;
 2. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;
 3. de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 4. indien mogelijk, de beoogde periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt bepaald;
 5. het bestaan van een recht op rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking;
 6. het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;
 7. als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld, alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens;
 8. het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, GDPR en, ten minste in die gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, alsmede het belang en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Als persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, heb je het recht om geïnformeerd te worden over de passende waarborgen volgens artikel 46 GDPR in verband met de doorgifte. Wij zullen een kopie verstrekken van de persoonsgegevens die het onderwerp zijn van de verwerking. Voor verdere kopieën die u aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten. Als u het verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikt elektronisch formaat, tenzij anders aangegeven. Het recht om een kopie te ontvangen in overeenstemming met lid 3 mag geen afbreuk doen aan de rechten en vrijheden van andere personen.

 

(4) Recht op correctie  

      U hebt het recht om van ons zonder onnodige vertraging de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking hebt u het recht om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder andere door middel van een aanvullende verklaring.

 

(5) Recht op wissen ("recht om vergeten te worden")

      U hebt het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat uw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging worden gewist en wij zijn verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

 

 1. De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt.
 2. De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd volgens artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), GDPR, en wanneer er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking.
 3. De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1 GDPR en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2 GDPR.
 4. De persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt.
 5. Het wissen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 6. De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8 (1) GDPR.

Wanneer de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van lid 1 verplicht is de persoonsgegevens te wissen, neemt de voor de verwerking verantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van de tenuitvoerlegging, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de voor de verwerking verantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken ervan in kennis te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat de voor de verwerking verantwoordelijken alle koppelingen naar of kopieën of reproducties van die persoonsgegevens wissen.

 

Het recht op wissen ("recht om vergeten te worden") bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is:

 

 • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist op grond van EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen;
 • om redenen van openbaar belang op het gebied van volksgezondheid overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder h) en i), en artikel 9, lid 3, GDPR;
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, GDPR, voor zover het in lid 1 bedoelde recht de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk dreigt te maken of ernstig in gevaar dreigt te brengen, of
 • voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

(6) Recht op beperking van de verwerking

      U hebt het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

 1. de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren,
 2. de verwerking onwettig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik ervan;
 3. de voor de verwerking verantwoordelijke de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene deze wel nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte, of
 4. de betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, GDPR in afwachting van de verificatie of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Wanneer de verwerking is beperkt in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden, worden dergelijke persoonsgegevens, met uitzondering van opslag, alleen verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Unie of van een lidstaat.

 

Om het recht op beperking van de verwerking uit te oefenen, kan de betrokkene te allen tijde contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.

 

(7) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en u hebt het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, wanneer een van de volgende situaties van toepassing is

 

 1. de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), of artikel 9, lid 2, onder a), of op een contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), GDPR, en
 1. de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

Wanneer u het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig lid 1 uitoefent, hebt u het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke naar de andere te laten overdragen, voor zover dit technisch haalbaar is. De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid laat het recht op wissen ("recht om vergeten te worden") onverlet. Dit recht is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

 

(8) Recht van bezwaar

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u die is gebaseerd op punt (e) of (f) van artikel 6, lid 1, GDPR, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke zal de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij de verwerkingsverantwoordelijke dwingende legitieme gronden voor de verwerking aantoont die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, waaronder profilering voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

In de context van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, kunt u uw recht op bezwaar uitoefenen via geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

 

U hebt het recht om, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

 

U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

 

(9) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, waaronder profilering

U hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen voor u heeft of u op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft. Dit is niet van toepassing als de beslissing:

 

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke,
 1. is toegestaan bij EU-wetgeving of wetgeving van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en waarin ook passende maatregelen zijn vastgelegd om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen; of
 1. met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

De verwerkingsverantwoordelijke treft passende maatregelen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de verwerkingsverantwoordelijke, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

 

De betrokkene kan dit recht te allen tijde uitoefenen door contact op te nemen met de betreffende verwerkingsverantwoordelijke.

(10) Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende inbreuk, indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben, inbreuk maakt op deze verordening.

(11) Recht op een doeltreffende voorziening in rechte

Onverminderd alle beschikbare administratieve of buitengerechtelijke rechtsmiddelen, met inbegrip van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met Artikel 77 GDPR, heb je recht op een effectief rechtsmiddel als je van mening bent dat je rechten op grond van deze Verordening zijn geschonden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens in strijd met deze Verordening.

Gebruik van links naar sociale media

We gebruiken momenteel verschillende links naar verschillende sociale mediaplatforms, zoals Facebook, Instagram en Pinterest. Dit zijn geen social media plugins, maar slechts links. Als u op een van de links klikt, wordt u naar de desbetreffende aanbieder van de website geleid en wordt uw IP-adres doorgegeven. Als u tegelijkertijd bent aangemeld bij de betreffende social media-account, kunnen er onder bepaalde omstandigheden meer gegevens worden verzameld door de betreffende aanbieder..

 
Gebruik van plugins voor sociale media

(1) We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze website bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vakje boven de beginletter of het logo. Wij bieden u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u het gemarkeerde veld aanklikt en activeert, ontvangt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens doorgegeven die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectieve providers in Duitsland onmiddellijk na het verzamelen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden uw persoonlijke gegevens daarom doorgestuurd naar de betreffende plug-inprovider en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Omdat de aanbieder van de plug-in met name via cookies gegevens verzamelt, raden we je aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van je browser te verwijderen voordat je op het grijs gemaakte vakje klikt.

 

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking en zijn niet op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de opslagtermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-in provider.

 

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor reclame, marktonderzoek en/of het aanpassen van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-inprovider om dit recht uit te oefenen. Wij bieden u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers via de plug-ins, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

 

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of je een account hebt bij de plug-in provider en daar bent ingelogd. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden uw door ons verzamelde gegevens direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop drukt en bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-in provider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden je aan regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat je de knop activeert, omdat je dan niet wordt toegewezen aan je profiel bij de plug-in-provider.

 

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de aanbieder van de plug-in vindt u in de onderstaande verklaringen over gegevensbescherming van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen.

 

(6) Adressen van de respectieve plug-inproviders en URL met hun kennisgevingen over gegevensbescherming:

 

 1. Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 2. Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; https://policies.google.com/privacy?hl=de. Voor gevallen waarin persoonlijke gegevens worden overgedragen naar de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 3. Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 4. Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
 5. T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
 6. LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 7. Flattr Network Ltd. met statutaire zetel op 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London, Middlesex, England, EC1R 5DF, United Kingdom; https://flattr. com/privacy].

   

Gebruik van de Google Tag Manager

Deze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Google Tag Manager is een oplossing waarmee marketeers websitetags kunnen beheren via een interface. De Tag Manager-tool zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonlijke gegevens. De tool triggert andere tags, die op hun beurt gegevens kunnen verzamelen. De Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze gegevens. Als deactivering is uitgevoerd op domein- of cookieniveau, blijft dit van kracht voor alle trackingtags die zijn geïmplementeerd met Google Tag Manager.

 

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website echter is geactiveerd, wordt uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf door Google ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren.

 

(2) Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

 

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en dat Google deze gegevens verwerkt door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymiseIp()". Dit betekent dat IP-adressen in afgekorte vorm verder worden verwerkt, zodat ze niet aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld. Als de over u verzamelde gegevens persoonlijk identificeerbaar zijn, worden deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderd.

 

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor jou als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens worden doorgegeven aan de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f GDPR.

 

(6) Informatie van de derde partij: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. gebruikersvoorwaarden:

 

http://www.google.com/analytics/terms/de.html, evenals het privacybeleid: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

 

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatoverkoepelende analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverkoepelende analyse van uw gebruik uitschakelen in uw klantenaccount onder "Mijn gegevens", "Persoonlijke gegevens".

 

Gebruik van Google-advertenties

(1) Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en van conversietracering als onderdeel van Google Ads. De cookie voor conversietracering wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorverwezen.

(2) Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet worden gevolgd via de websites van Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Ads-klanten die voor conversietracering hebben gekozen. Klanten krijgen te horen hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikt kan worden om gebruikers persoonlijk te identificeren.

(3) Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door eenvoudig de Google Conversion Tracking-cookie uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de.
 

Integratie van Google Maps

(1) We gebruiken de Google Maps-service op deze website. Hierdoor kunnen wij u interactieve kaarten direct op de website laten zien en kunt u de kaartfunctie gemakkelijk gebruiken. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated

 

(2) Door het bezoeken van de website ontvangt Google de informatie dat u de betreffende subpagina van onze website heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens die worden verzameld wanneer u onze website bezoekt, doorgestuurd. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw gegevens worden gekoppeld aan uw Google-profiel, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze om te adverteren, marktonderzoek te doen en/of zijn website aan te passen. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op maat gemaakte reclame aan te bieden en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

 

(3) Meer informatie over het doel en de omvang van het verzamelen en verwerken van gegevens door de aanbieder van de plug-in is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen: https://policies.google.com/privacy?hl=de. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de VS en heeft zich aangesloten bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Website Leads Pixel

Faber E-Tec Gmbh gebruikt producten en diensten voor analyse- en marketingdoeleinden die worden geleverd door Visable GmbH (www.visable.com) in samenwerking met laatstgenoemde. Voor dit doel wordt pixelcodetechnologie gebruikt voor het verzamelen, verwerken en opslaan van gegevens om gebruiksprofielen op te stellen die ten minste gepseudonimiseerd en, waar mogelijk en gepast, volledig geanonimiseerd zijn. De verzamelde gegevens, die in eerste instantie nog persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar Visable of rechtstreeks door Visable verzameld en daar gebruikt om de bovengenoemde gebruikersprofielen op te stellen. Bezoekers van deze website worden niet persoonlijk geïdentificeerd en er worden geen andere persoonlijke gegevens samengevoegd met de gebruikersprofielen. Indien IP-adressen als persoonlijk worden geïdentificeerd, worden deze onmiddellijk verwijderd. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hier beschreven vormen van verwerking met werking voor de toekomst: Bezoekersregistratie uitsluiten (opmerking: link stelt een cookie van de 1e partij in voor een opt-out)